Výstava

HROT TUŽKY | výstava společensky angažovaných ilustrací a komiksů

22. 11. — 4. 12.

Vizuální kultura nás obklopuje, ovlivňuje, tvoří - má vliv na to, nad čím a jak přemýšlíme, jaké stereotypy nevědomky vstřebáváme, jak vnímáme realitu. Nejsme jen její součástí, ale také jejími produkty. A kresba se stále častěji stává významnou součástí této vizuální kultury. Výstava představí mladé ilustrátory a komiksové tvůrce, kteří médium kresby využívají jako nástroj k nastolení diskuze a společenské změny. Ať už jde o zpochybnění hetero-patriarchální normativity, otázky ekologie a životního prostředí, tabuizovaná témata kolem psychického zdraví nebo problémy spojené se sociálním vyloučením a proměňujícím se životem ve městě, tito kreslíři využívají hroty svých tužek k popíchnutí diváků k zamyšlení. A ke změně.

PENCIL TIP - Exhibition of socially engaged illustrations and comics

Visual culture surrounds us, influences us, creates us - it influences what and how we think, what stereotypes we unknowingly absorb, how we perceive reality. We are not only part of it, we are also its products. And drawing is increasingly becoming an important part of this visual culture. The exhibition will present young illustrators and comic book creators who use the medium of drawing as a tool to initiate discussion and social change. Whether it's questioning hetero-patriarchal normativity, ecological and environmental issues, taboos around mental health issues, or issues related to social exclusion and the changing life in city, these artists use the tips of their pencils to get the audience to think. And to change.

Vystavující / exhibitors:
Avril Avilas (FR/BE)
Kinga Madari (HU)
Daria Bogdanska (PL/SWE)
Alexandra Buricová (SK)
Nicolas Filloque (FR)
Kristina Fingerlandová (CZ)
Valentine Gallardo (FR/BE)
Aleksandra Georgieva (BGR)
Clémence Gouy (FR/NL)
Imre Harangozó (HU)
Nuka Horvat (SLO)
Barbora Idesová (CZ)
Štěpánka Jislová (CZ)
Marlene Krause (D)
Lizzie Lomax (GB)
Eric Reh (D)
Zsófia Rumi (HU)
Jack Snelling (GB)
Terezie Unzeitigová a Ondřej Dušek (CZ)
Yeye Weller (D)
Lucia Žatkuliaková (SK)

Kurátor / curator:
Barbora Müllerová

Koncept a organizace výstavy / concept and organisation:
Barbora Müllerová, Veronika Homolová, Barbora Tögel

Architektura výstavy / architecture:
Polina Khatenko

Výstava je částečně prodejní, vstup zdarma. / The exhibition is partially for sale, free entrance.

Ve spolupráci s Kasárna Karlín a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pořádá časopis Fůd.
Projekt číslo UJEP-SGS-2019-46-002-2 byl podpořen grantem v rámci studentské grantové soutěže na UJEP.

Titulní ilustrace/Cover illustration: Clémence Gouy