Adam Ulbert - Thalassa I. / subliminal intruder

10. 8. — 10. 9.
18.00-22.00

výstava potrvá do / exhibition on view until: 10. 9. 2017 
otevřeno stř-ned 14-20:30 / open wed-sun 2-8:30 PM

CZ/

"Toto jsou nejstarší vzpomínky na Zemi, časové kódy nesené v každém chromozomu a genu. Každý krok, který jsme provedli v naší evoluci, je milníkem zapsaným organickými vzpomínkami - od enzymů, které kontrolují cyklus oxidu uhličitého, k organizaci pažní nervové pleteně a nervových cest pyramidových buněk středního mozku - každý je záznamem tisíce rozhodnutí přijatých tváří v tvář náhlé fyzikálně-chemické krizi.
Stejně jako psychoanalýza rekonstruuje původní traumatickou situaci, aby uvolnila potlačený materiál, tak jsme nyní ponořováni zpět do archeo-psychické minulosti, odkrývajíc stará tabu a hnací síly, které byly po věky spící. Krátké rozpětí jednoho individuálního života je zavádějící. Každý z nás je stejně starý jako celé biologické království a naše krevní oběhy jsou přítoky obrovského moře celé jeho paměti. Děložní odysea rostoucího plodu shrnuje celou evoluční minulost a jeho centrální nervová soustava je kódovaná časová stupnice, každé spojení neuronů a každá úroveň míšního systému značí symbolickou zastávku, jednotku neuronového času."*

Adam Ulbert vystudoval filmovou teorii, kulturní antropologii a umění v Budapešti a Amsterdamu. Je součastným rezidentem na Rijksakademii v Amsterdamu. Jeho pokračující sérii Thalassa sleduje jistou psycho-evoluční logiku. Tato první část série (subliminal intruder) je volně založená na třech referencích: knize *The Drowned World od J.G. Ballarda, rané psychoanalytické teorii Sandora Ferencziho Thalassa: Teorie genitality a symbiotickém vztahu mezi třídou (mořských živočichů) jehličkovitých a sumýšů. Sestavená díla vytváří platformu pro vzájemně plodný dialog mezi zdánlivě odlišnými oblastmi. Po specifické linii myšlenek se umělec snaží poukázat na formální a existenciální podobnosti mezi objekty, entitami a myšlenkami. V této semi-fiktivní sféře jsou přirozená a kulturní vnitřní a vnější těla ve vzájemně měnící se komunikaci, vytvářející jakýsi původní mýtus.

EN/ 

“These are the oldest memories on Earth, the time-codes carried in every chromosome and gene. Every step we’ve taken in our evolution is a milestone inscribed with organic memories - from enzymes controlling the carbon dioxide cycle to the organization of the brachial plexus and nerve pathways of the Pyramid cells in the mid-brain, each is a record of a thousand decisions taken in the face of a sudden physico-chemical crisis.
Just as a psychoanalysis reconstructs the original traumatic situation in order to release the repressed material, so we are now being plunged back into the archeo-psychic past, uncovering ancient taboos and drives that have been dormant for epochs. The brief span of an individual life is misleading. Each one of us is as old as the entire biological kingdom, and our bloodstreams are tributaries of the great sea of its total memory. The uterine odyssey of the growing foetus recapitulates the entire evolutionary past, and its central nervous system is a coded time scale, each nexus of neurons and each spinal level mark- ing a symbolic station, a unit of neuronic time.”*

Adam Ulbert studied Film Theory, Cultural Anthropology and Art in Budapest and Amsterdam. He is currently resident at Rijksakademie in Amsterdam. His ongoing series Thalassa follows a certain psycho-evolutionary logic. This first part (subliminal intruder) of the series is based loosely on three references: the book *The Drowned World by J. G. Ballard, the early psychoanalytical theory of Sandor Ferenczi Thalassa: A Theory Of Genitality and the symbiotic relationship between the pearl fish and the sea cucumber. The assembled pieces create a platform for cross-fertilised dialog between seemingly different realms. Following a specific line of thoughts the artists intents to point out formal and existential similarities between objects, entities and thoughts. In this semi-fictional realm natural and cultural inner and outer bodies are in a mutually mutative interaction creating a sort of origin fable. 

PARALLEL EVENT: Marek Delong & Anna Slama - Femme Fatale Brewery 

THANKS TO - DĚKUJEME: KASÁRNA KARLÍN