SAUNA

Mon–Fri 16.00–23.00
Sat–Sun 10.00–23.00

 

Price list—
CZK 120/hour

The minimum time of a sauna session is one hour. You can then add thirty-minute blocs for CZK 60 each.  
You can also reserve the whole sauna for CZK 700/hour. 

Registration and admission—
You will pay the entrance fee in the concrete stall “Carwash“ next to the sauna. If you want to be sure of a spot in the sauna, make a reservation on
https://kasarnakarlin.rezervace.online but don`t hesitate to come even without one.

sauna

Additional info—
We will lend you linen sheets for free. The fee for towels is CZK 30 apiece.

There are changing rooms with lockers, two showers, cold plunge tub, hot air room for 6–8 people and a relaxation zone with 6 deckchairs. A glass ceiling is another relaxing feature of the whole procedure!

You can play your own music from the speaker in the sauna and have a cold drink in the “Carwash” bar. Tap water is of course free of charge.

If you have further questions, contact us at sport@kasarnakarlin.cz

okno

— Pořadatel soutěže: Pražské centrum z.s., Praha - Hlubočepy, Pod Žvahovem 39/56, PSČ 152 00, IČO: 04300696 (dále jako „Pořadatel“).
— Tato soutěž není organizována, není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook (www.facebook.com) a nijak s ní nesouvisí. Osobní timeline a spojení s přáteli nesmějí být použity ke správě propagačních akcí. Vložením příspěvku účastník souhlasí s tím, že společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků vůči účastníku v souvislosti s pořádáním soutěž.
— Soutěž probíhá v termínu 1. 3. 2020 – 5. 3. 2020.
— Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby, které se v době konání přihlásí do soutěže svým soutěžním příspěvkem, souhlasí s těmito pravidly a budou je dodržovat. Osoby mladší 18 let musí mít navíc k účasti v soutěži souhlas svého zákonného zástupce.
— Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké pořadateli soutěže. Ze soutěže budou také vyloučeny osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže. Účastník soutěže může být vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka nebo jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry.
— Soutěžní příspěvky se vkládají ve formě komentářů pod příspěvkem s informací o soutěži.
— Ze soutěže budou vyřazeny všechny soutěžní příspěvky nesplňující podmínky těchto pravidel nebo vulgární příspěvky a příspěvky odporující cílům stránky Kasárna Karlín.
— Soutěžící se nemůže jedné soutěže účastnit opakovaně ani s jinou facebookovou identitou.
— Výherci jednotlivých soutěží se určují podle principů dané soutěže uvedených v tomto soutěžním příspěvku. Pokud správnou odpověď nikdo neuhodne do termínu daného soutěžním příspěvkem, vyhrává nejbližší tip. V případě dvou stejných odpovědí, rozhoduje dřívější čas vložení správné odpovědi na serveru na danou otázku.
— Výhry jsou uvedeny v příspěvku, kterým je soutěž vyhlášena.
— Soutěžící může v rámci jedné soutěže získat pouze 1 výhru.
— Výherci budou kontaktováni pořadatelem soutěže prostřednictvím soukromé zprávy nebo komentáře vloženého pod soutěžní otázkou a budou vyzváni, aby zaslali nejpozději do 7 dnů prostřednictvím facebookové soukromé zprávy svou poštovní adresu, e-mail a telefon, aby se s nimi mohl pořadatel dohodnout na způsobu předání výhry. V případě, že výherce nesdělí požadované informace v uvedené lhůtě, jeho nárok na výhru zaniká.
— Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky pořadatele vůči výherci stanovené těmito pravidly. Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení podmínek či pravidel soutěže.
— Pořadatel nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírají vůči výhercům žádné jiné závazky, než stanovené těmito pravidly, a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele, než uvedená v těchto pravidlech. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry není možná.
— Pořadatel je kdykoli v průběhu soutěže oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu trvání soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli celou soutěž i bez uvedení důvodu zrušit, odložit i přerušit. To vše bez jakéhokoliv nároku na odškodnění. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na účast v soutěži nebo výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok. Pořadatel je oprávněn kontrolovat kdykoliv splnění podmínek pro účast v soutěži a získání výhry, a po soutěžích požadovat jejich doložení. O jakýchkoliv stížnostech nebo námitkách či jakýchkoliv záležitostech souvisejících se soutěží bude rozhodovat pořadatel, a to dle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Jeho rozhodnutí je konečné. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher.
— Přihlášením do soutěže potvrzují soutěžící, že se seznámili s informací o zpracování jejich osobních údajů pořadatelem v souvislosti s touto soutěží. Pořadatel bude identifikační osobní údaje soutěžícího (uvedené na profilu soutěžícího v sociální síti Facebook) společně se soutěžním příspěvkem soutěžícího zpracovávat po dobu trvání soutěže pro účely vyhodnocení soutěže a v případě výherce soutěže bude pořadatel navíc zpracovávat kontaktní údaje výherce pro účely zaslání výhry v soutěži, a to po dobu 2 měsíců po skončení soutěže.
— Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj bezvýhradný souhlas s jejími pravidly.
— Osobní údaje soutěžících, a to v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail budou zpracovávány za účelem vedení této soutěže zahrnující identifikace soutěžících, zařazení do databáze soutěžících v této soutěži, organizaci a vyhodnocení soutěže, komunikaci se soutěžícími, předání výher výhercům, vyhlášení výherců na výherním seznamu, ochrana práv a právem chráněných zájmů pořadatele soutěže, jakož i ostatních soutěžících, v souvislosti s organizací této soutěže. V návaznosti na výše uvedené účely zpracování Osobních údajů bude pořadatel Osobní údaje zpracovávat na základě těchto právních titulů: (i) plnění práv a povinností vedoucích k naplnění veřejného příslibu (tj. soutěže) a provedení opatření přijatých před vyhlášením veřejného příslibu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR, (ii) splnění právní povinnosti, která se na pořadatele v souvislosti s tímto veřejným příslibem (tj. soutěží) vztahuje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c) GDPR a (iii) uplatnění oprávněného zájmu na ochraně vlastnictví a podnikání včetně ochrany a vymáhání právních nároků pořadatele dle článku 6 odst. 1 písm. (f). GDPR, dojde-li ke sporu v souvislosti s veřejným příslibem (tj. soutěží).
— Doba zpracování Osobních údajů těchto pravidel je doba trvání soutěže. Po uplynutí této doby uchování, může pořadatel zpracovávat Osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či účely oprávněných zájmů pořadatele, zejména ochranou právních nároků. Zpracování Osobních údajů se řídí zejména těmito pravidly a ve věcech, které tyto pravidla výslovně neupravují, se řídí Prohlášením o ochraně osobních údajů. Poskytnutí Osobních údajů pro účely pořádání této soutěže je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a bez toho není možné se této soutěže účastnit.
— Správcem Osobních údajů poskytnutých soutěžícím je pořadatel této soutěže. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatelé subjekty pověřené pořadatelem soutěže, a to dle jeho pokynů a za stejným účelem jako pořadatel, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.
— Práva soutěžícího je možné uplatnit přes Facebookové zprávy. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na pořadatele. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost v případě, že zpracováním jeho Osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů.
— Soutěžící má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící má právo na informace a přístup k Osobním údajům a právo na opravu svých Osobních údajů, blokování nesprávných Osobních údajůa další práva, která jsou blíže specifikována v oddílu G Prohlášení o ochraně osobních údajů
— Zpracování Osobních údajů Soutěžících nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobně významně dotýkalo.
— Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, dokud účastník svůj souhlas neodvolá nebo po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování. Účastník může svůj udělený souhlas odvolat a takové odvolání nebude mít žádný negativní dopad na účast účastníka v soutěži. Souhlas lze odvolat ve facebookových zprávách. Odvolání souhlasu však nebude mít vliv na zpracování Osobních údajů na základě jiných právních titulů, a to po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu takového zpracování.