FLEX­I­BLE SPOT

Pohy­bové stu­dio s širok­ou nabíd­k­ou aktiv­it pro celou rod­inu nacháze­jící se v objek­tu Kasáren Karlín.

Na jed­nom místě nabízíme roz­man­ité aktiv­i­ty pro všech­ny věkové kategorie.

Více infor­ma­cí na flex​i​blespot​.cz.