PRAGUE BREAKIN SCHOOL

Prague Breakin School je jed­nou z před­ních break danceových skupin pro mladou gen­eraci v České repub­lice. Mezi hlavní před­nos­ti se řadí kom­plexnost lekcí se zaměřením na všech­ny aspek­ty b‑boyingu a indi­viduál­ní příst­up s podtržením orig­i­nal­i­ty každého jed­ince bez ohle­du na věk. I díky tomu mají člen­ové Prague Breakin School na kon­tě řadu vítězství v prestižních českých i zahraničních soutěžích.

Rozvrh—

  • PO 16.00 – 17.00 kurz pro dívky, 17.00 – 18.30 pokročilí + profi
  • ÚT 15.00 – 16.00 začáteční­ci, 19.00 – 21.00 vol­ný trénink
  • ST 18.00 – 19.30 pokročilí, 19.30 – 21.00 profi
  • ČT 16.00 – 17.30 začáteční­ci + pokročilí + profi
  • 17.00 – 19.00 pokročilí + profi

Kon­takt—

Hon­za Pen­ti­full — zakladatel
+420 604 986 154
honza.​pentifull@​gmail.​com
www​.prague​breakin​school​.cz

Prague Breakin School
Break dance
Prague Breakin School
Prague Breakin School
Prague Breakin School