PRAGUE BREAKIN SCHOOL

Prague Breakin School je jed­nou z před­ních break danceových skupin pro mladou gen­eraci v České repub­lice. Mezi hlavní před­nos­ti se řadí kom­plexnost lekcí se zaměřením na všech­ny aspek­ty b‑boyingu a indi­viduál­ní příst­up s podtržením orig­i­nal­i­ty každého jed­ince bez ohle­du na věk. I díky tomu mají člen­ové Prague Breakin School na kon­tě řadu vítězství v prestižních českých i zahraničních soutěžích.

Kon­takt—

Hon­za Pen­ti­full — zakladatel
+420 604 986 154
honza.​pentifull@​gmail.​com
www​.prague​breakin​school​.cz