Asistence_web

Brutus (BE) + Quentin Sauvé (FRA)

od 17:30

Bru­tus (Sar­gent House, BE) , jmen­ovitě trio Ste­fanie, Sti­jn a Peter, přive­zou nové album a oso­bitý chyt­lavý úderný rock s charis­mat­ick­ým zpěvem proklá­daný post-rock­ový­mi plocha­mi, které klid­ně přep­nou i do thrashového tem­pa. Bel­gičtí BRU­TUS se zpě­vačk­ou a bubenicí Ste­fanií Man­naerts jsou jed­nou z nejrych­le­ji ros­toucích kapel alter­na­tivní rock­ové scény posled­ních let. Mají zkušenos­ti z turné s Cult of Luna, odkud je zná i české pub­likum, či s Russ­ian Cir­cles nebo Chelsea Wolfe, ale díky inten­zivní­mu kon­cer­tování už sami dokáží naplnit evrop­ské klu­by. S novým albem Uni­son Life“ se zas­taví také v Kasárnách Kar­lín v březnu 2023. Jejich nad­míru úspěšné album Nest“ (2019) při­nes­lo éter­ické post-rock­ové tóny kytaristy Sti­j­na Van­hoe­gaer­de­na překrý­va­jící hard­core-punkovou energii nakop­nutou klid­ně met­alový­mi blast­beaty vedle nichž jsou hudeb­ně usazené rock­ové proudy nejro­zličnějších směrů. A když přičtete zaní­cené, expre­sivní voká­ly bubenice Ste­fanie nezada­jící si s popový­mi popěvky, máte zde jedinečný zvuk s vlast­ním hudeb­ních xichtem.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže