Věčný Jožo

od 19.00

Věčný Jožo
Jan Gogo­la — Česko / Sloven­sko — 2020 — 81 min — CZ
—vstu­penky: brzy

V dig­itál­ně restau­rovaném režisérském ses­tři­hu se pouze na dva týd­ny vrací do kin portrét skupiny The Doors režiséra Oliv­era Stonea.

Netradičný situ­ačný doku­portrét vypovedá o kom­p­liko­vanom osob­nom ves­míre Joža Ráža – lídra his­toricky najpop­ulárne­jšej československej“ poprock­ovej kape­ly Elán. Ide o fil­mové stret­nu­tie s kresťan­ským bud­his­tom veriacim v komu­niz­mus. Portrét vznikal desať rokov a je nakrú­caný na nečakaných mies­tach a v otvorených situá­ciách, ktoré zviditeľňu­jú súhvezdie Rážovho živ­ota: kakao a whisky, hud­ba a rod­i­na, dik­tá­torst­vo a med­itá­cia, okamžik a večnosť, Boh a ničo­ta ale­bo naprík­lad dobro a zlo v podobe Šmol­ka a Gargamela. Režisér fil­mu Jan Gogo­la ml. vysvetľu­je: Pris­tupu­jem k nemu ako k osob­nos­ti, ktorá v rám­ci Elánu oslovi­la niekoľko českých a sloven­ských gen­erá­cií a má schop­nosť svo­jou tvor­bou zjed­no­co­v­ať, ale ktorá zároveň svo­ji­mi vere­jný­mi pre­jav­mi spoločnosť dlhodobo rozdeľu­je a jej časť až odpudzu­je.“ Autor fil­mu sa pod­dal rodi­ace­mu sa pri­ateľstvu a jeho pohľad má ambí­ciu odkryť Rážovu civil­nú metafyziku, jeho prirodzenú schop­nosť žitia vo ves­míre s Bohom“. (Film­topia)