Fragile like a Bomb Festival

od 11.00

EN: Save the date and come to sup­port your local abor­tion gang at FRAG­ILE LIKEBOMB fes­ti­val, Cio­cia Czesi­a’s 2nd anniver­sary cel­e­bra­tion in Kasar­na Karlin.

PAN­EL DIS­CUS­SION (mod­er­at­ed by Valeriya Kim)
Eng­lish, Free entry w/​capac­i­ty of 250

Our amaz­ing guests:
—Andra­da Cili­biu (Cen­trul FIL­IA, Bucharest),
—Lil­ia Khous­nout­di­no­va (Propolis33),
—Sil­vie Laud­er (Respekt),
—Zden­ka (Neb­udeme Ticho)

will be talk­ing about a con­ser­v­a­tive turn that takes place all over the world, and how it changes the sit­u­a­tion of repro­duc­tive justice.

Pan­el dis­cus­sion is spon­sored by Nadace Rosy Luxemburgové.
Media spon­sors: Deník N, A2larm, Full­moon, Heroine

CZ: Při­jďte pod­pořit svůj domácí potra­tový gang na fes­ti­val FRAG­ILE LIKEBOMB – oslavu druhých narozenin Cio­ci Czesi v Kasárnách Karlín.

PAN­ELOVÁ DISKUSE (moderu­je Valeriya Kim)
Anglicky, Vst­up vol­ný s kapac­i­tou 250 osob

Naši báječní hosté:
—Andra­da Cili­biu (Cen­trul FIL­IA, Bukurešť),
—Lil­ia Khous­nout­di­no­va (Propolis33),
—Sil­vie Laud­er (Respekt),
—Zden­ka (Neb­udeme ticho)

budou mlu­vit o konz­er­v­a­tivním obratu, k němuž dochází po celém světě, a jeho dopadu na repro­dukční práva.

Spon­zorem pan­elové diskuse je Nadace Rosy Luxemburgové.

Mediál­ní part­neři: Deník N, A2larm, Full­moon, Heroine