ZRUŠENO Pod čepicí živě s prof. Janem Konvalinkou

od 20.00

Update: Omlou­váme se, ale akce je bohužel zrušená. Téma vědecká etiky za posled­ní dva roky rezono­va­lo celou společnos­tí, víc než jsme byli zvyk­lí. Covi­dová pan­demie, která při­nes­la mimo jiné také velké množství dez­in­for­ma­cí, v něk­terých probudi­la skep­si a nedůvěru vůči aka­demické obci. Díky nezvyk­le velké pozornos­ti k prohlášení věd­ců se společnost začala doví­dat mno­hem více z vědeck­ého svě­ta. A to z velké části o jejích chy­bách. Neg­a­tivní infor­ma­ce jsou vždy atrak­tivní. Jak je možné, že se rek­torem uni­verz­i­ty stane něk­do, kdo pod­vádí? Dostal se výzkum Alzheimerovy choro­by na něko­lik let do slepé uličky kvůli pod­vrhu? O tom proč a jak věd­ci pod­vádí, kde je hran­ice mezi chy­bou a pod­vo­dem a jaké jsou kon­trol­ní mech­a­nis­my budeme disku­to­vat s Prof. Janem Kon­va­link­ou, ředitelem Ústavu organ­ické chemie a biochemie.