Sami doma

od 19.00

Sami doma
Jan Foukal — Česko — 2022 — 74 min — CZ + ENG tit­ulky —vstu­penky:
https://​bit​.ly/​K​K​_​k​i​n​o​_​s​a​m​idoma

Z jed­né návštěvy se stal večírek, z večírku spol­uby­dlení. Fil­mař a muzikant Jan Foukal a Albert Romanut­ti, front­man kape­ly Bert & Friends a nepřehléd­nutel­ná posta­va české hudeb­ní scény, se oci­ta­jí v rolích hlavních hrdinů první české bro­mance. Hon­za si čer­stvě pron­a­jal byt, aby řešil rodin­nou situaci. Bert kvůli koron­avi­rové pan­demii přišel o kon­cer­ty a právě se rozešel s holk­ou. Zatím­co něk­do si psal během lock­downu tře­ba deník, klu­ci díky své mimořád­né otevřenos­ti, kreativ­itě a přede­vším všudypří­tom­né ruční kameře natočili celovečerní roman­ci o mužském přá­tel­ství. Vir, který zavřel svět, se v jejich pří­padě stal příleži­tostí, jak objevo­vat radost ze živ­ota. Na půdo­ry­su osmatřiceti metrů čtverečních nechali vzni­knout jak fil­mu s velk­ou dávk­ou humoru, tak i novým autorským pís­ním. Víte­jte u nich doma. (Aero­films)