Crossbananas

Adi­na Chmelová
Crossbananas
Kasár­na Kar­lín — Bazén

Oso­bitou myšlenku a svěží příst­up přináší na součas­nou uměleck­ou scénu Adi­na Chmelová, která svou tvor­bu pro­tkává motivy rapu. Sym­pat­icky drzý vizuál vznikal na zák­ladě rapových tex­tů jejích oblíbených inter­pretů. Hud­ba je pro ni alfou a omegou vše­ho. V součas­né době se rozhod­la pod hlav­ičk­ou Wal­ter Brick Gallery pood­halit nejen to, jak se její umění vyvíjí.

Nej­sou to zdale­ka už jen melodie autorů 58g a rapového dua Past, co Adinu ovlivňu­jí. Neta­jí se inspirací Beowulfem, staroan­glick­ým hrdinským eposem. Všíme­jme si, že poezie stále hra­je prim. Ať už ta dnešní, tedy rap, či his­torická. Ve svém umění se nyní vracím zpět, kde jsem řeši­la nejrůznější sym­boly a narace. Zkoumám, co bylo důležité pro lidi ve stře­dověku,” vysvětlu­je mladá umělkyně, která k fig­urál­ní mal­bě přidává i nejrůznější zátiší.

Líbí se mi parafrá­zo­vat sym­boly, které byly výz­nam­né pro lidi tenkrát, ale dnes už nemusí niko­mu nic říkat,“ doplňuje.

Sama svůj zrak zaměřu­je mimo jiné na díla Hen­ri­ho Matisse nebo Pier­rea Bon­nar­da, kdy s obdi­vem zkoumá jejich barevnost. Ostat­ně právě výrazné barvy ji charak­ter­izu­jí. Sym­bo­l­iku zas vel­mi sil­ně vnímá v obrazech Jana Van Eyc­ka. Plát­nům vdechu­je živ­ot pomocí akry­lu, spre­jů a ole­jových pastelů, tro­jkom­bi­nace, které se drží už od školy. Mix médií jí pomáhá budovat a vrstvit pros­tor, jež se zdá na první pohled plochý.
 
V její ces­tě za součas­nou podobou umění jí pomohl i půl­roční pobyt v Aus­trálii. Jela jsem do země, kde svíti­lo slunce. Barvy tam získaly konkrét­ní podobu,” říká Adi­na, jež se nyní rozhod­la dát své­mu umění další rozměr. Na výs­tavě pod zášti­tou Wal­ter Brick Gallery ukazu­je veře­jnos­ti kromě obrazů i umění v jiné podobě. Ve spoluprá­ci s fash­ion designérk­ou Bar­borou Cabalk­ou a její značk­ou Barae se podílela na kolek­ci s názvem Mur­Mur, ve které společně pře­nes­ly plát­na na oděvy.

Při navrhování kolekce jsem měla na paměti, aby nedoš­lo ke zne­hod­no­cení samot­ného orig­inálu, pro­to je kolekce složená jen z pat­nác­ti kusů,” objasňu­je Barbo­ra Cabal­ka. Mod­erní kolekce kalhot a košil pro ženy i muže se drží maskulin­ních stři­hů. Důvod je prostý. Jed­ním z pod­nětů pro vznik kolekce byl i amer­ický neo-expre­sion­ista Jean-Michel Basquiat, jenž je oblíbencem Bar­bo­ry, a právě ten holdoval širokým košilím i kalhotám. Výs­ta­va Adiny Chmelové tak bravurně snoubí umělecký i mód­ní průmysl, který díky ní získává potřeb­nou hloubku.

Adi­na Chmelová je absol­ven­tk­ou AVU, kde vys­tu­dovala grafiku u Vladimíra Kokolii. Inspirací k tvor­bě jí může být stře­dověk a ste­jně tak rapová sub­kul­tura. Fascin­u­jí ji rozhovory vytržené z kon­tex­tu, které nemůže doposlech­nout a oblečení ze sec­ond handů. Nikdy totiž neztrácí styl.

Brick Gallery je nová insti­tuce, jenž vznikla během covidu na pod­poru součas­ných uměl­ců, kterým v té době zavíraly dveře kamen­né galerie. Bere si za cíl před­stavit umělce a jeho dílo převážně prostřed­nictvím online svě­ta. V Kasárnách Kar­lín však pořádá první vernisáž, na kter­ou se můžete dostavit fyzicky.

Výs­ta­va je přís­tup­ná zdarma.