Oslava Dne lidských práv

od 19.00

Osla­va Dne lid­ských práv Karoli­na Bera­no­va, slam poet­ry, psaní dopisů, DJ Mish&Co Na začátek pros­ince kaž­doročně při­padá Mez­inárod­ní den lid­ských práv. Připomíná den, kdy v roce 1948 při­ja­lo Val­né shromáždění OSN nejdůležitější lid­sko­právní doku­ment svě­ta – Všeobec­nou deklaraci lid­ských práv. Budeme moc rádi, když s námi výročí této výz­nam­né události oslavíte. Mezi hosty, kteří při­jali pozvání a podělí se s námi o svůj pohled na lid­ská prá­va, neb­ude chy­bět Mons. Václav Malý, zmoc­něnkyně vlády pro lid­ská prá­va Klára Šimáčková Lau­renčíková nebo hereč­ka Martha Issová. Večerem provede Nora Fridri­chová. Akci zahájí kon­cert Karoliny Bera­nové, násle­dovat bude slam poet­ry v režii Tukana a Dr. Fil­ip­itche a večer uza­vře DJ Mish&Co. Během celé oslavy bude možné psát dopisy na pod­poru nespravedlivě vězněných v rám­ci Mara­tonu psaní dopisů. Bude také k vidění výs­ta­va fotografií mapu­jících his­torický průběh boje za lid­ská prá­va a mno­ho dalšího. Pro­gram: 19:00 – Začátek akce 19:30 – Kon­cert Karoli­na Bera­no­va 20:30 – Proslovy hostů: Mons. Václav Malý, Klára Šimáčková Lau­renčíková, Martha Issová 21:30 – Slam poet­ry: Tukan, Dr. Fil­ip­itch 22:15 – DJ Mish&Co