Dreaming Walls: Hotel Chelsea

od 20.00

Dream­ing Walls: Hotel Chelsea
Amélie van Elmbt, Maya Duverdier — Belgie/​Francie/​Nizozemsko/​Švédsko — 2022 — 80 min — CZ TIT.
—vstu­penky: https://​bit​.ly/​K​K​_​k​i​n​o​_​d​r​e​a​m​i​n​g​walls

Leg­endární newyorský hotel Chelsea býval v 60. letech min­ulého sto­letí útočištěm nejslavnějších under­groundových uměl­ců své doby. Stopy tu zanecha­la Pat­ti Smith, Janis Joplin, Jim Mor­ri­son, Dylan Thomas, Allen Gins­berg, Bob Dylan nebo Jimi Hen­drix. O nich ale ten­to film není. Tem­ně poet­ický film s pohlcu­jící atmos­férou zachy­cu­je možná jejich stíny, přede­vším je ale melan­cholick­ým portrétem fascin­u­jícího, umíra­jícího ducha samot­ného hotelu, jehož udržu­jí při živ­otě jeho součas­ní oby­vatelé. Svérázné postavičky roz­to­di­vných nájem­níků — uměl­ců, pamět­níků, šílenců a podi­vínů, kteří odmítli opustit hotel během jeho téměř desetileté rekon­strukce do podo­by fád­ního trendy“ mís­ta. Díky nim zůstal Chelsea hotel ještě chvíli zachovaný jako svébyt­ný organ­is­mus, v němž stále přeží­va­jí sny, přestože jeho zdi už trochu pách­nou hnilobou a něco nového se z něj teprve rodí… (Art­cam Films)