Koncerty Kasárna Kalín

Tizian

od 19.00

Tiz­ian – říše barev
Lau­ra Chios­sone, Giulio Boa­to — Itálie — 2022 — 90 min — CZ TIT.
—vstu­penky: brzy

Ces­ta za mis­tro­vský­mi díly a živ­otem rev­olučního umělce, který ztělesnil ducha Benátek svým neza­měnitel­ným stylem, jedinečným použitím barev a schop­nos­tí zachytit duši sub­jek­tů ve svých dílech. Na počátku 16. sto­letí, do měs­ta pokry­tého zlatem, které sto­jí na odiv nad skry­tým lesem, schází z okol­ních hor chlapec. Nakonec se na něj bude vzpomí­nat jako na nejskvěle­jšího mezi malíři. Pozoruhod­ný mis­tr barev, brilant­ní obchod­ník s vlast­ním uměním, inová­torský jak v kom­pozi­ci obrazu, tak ve způ­sobu jeho prode­je – Tiziano Vecel­lio. Během něko­li­ka let se stává ofi­ciál­ním malířem Serenis­simy a nejvyh­ledá­vanějším uměl­cem nejbo­hatších a nejvlivnějších dvorů v Evropě. Od Fer­rary po Urbino, od Man­tovy po Řím, až přes Španěl­sko Kar­la V. a jeho syna Fil­i­pa II. prochází Tiz­ian napříč svým sto­letím, oza­řu­je ho uměleck­ý­mi díly a inspiru­je umělce, kteří při­j­dou po něm. Dokon­alý inter­pret nábožen­ství a mytolo­gie, tvůrce obrazů s bezprostřed­ní výra­zovou silou, domin­u­je své době a zastiňu­je své součas­níky, přičemž se vždy řídí hes­lem: Umění je moc­nější než příro­da. Svým ikon­ick­ým uměním si získal papeže i císaře a podaři­lo se mu stát jed­ním z uměl­ců, kteří sym­bol­izu­jí celou rene­san­ci. (Aero­films)