Koncerty Kasárna Kalín

Pod čepicí živě s prof. Janem Konvalinkou

od 20.00

–vstu­penky: https://​bit​.ly/​K​K​_​d​i​s​k​u​z​e​_​p​o​d​c​epici

Od prvního nápadu po posled­ní korek­tu­ru. Ces­tou psaní článků a jejich pub­likaci, která je zák­lad­ním kamen­em úspěchu každého věd­ce vás provede prof. Jan Kon­va­lin­ka z ÚOCHB! Vědecké články by měly být nejlépe přelo­mové a pub­liko­vané v prestižních vědeck­ých časopisech. K tomu musí být dobře nap­sané! Jak články vznika­jí? Kdo je kon­trolu­je a jak je kon­tro­la důsled­ná? Proč jsou tak zásad­ním hod­no­cením vědecké práce? A je to správně? Měli by být na takovém zák­ladě hod­noceni i dok­toran­di? To a mno­hem více se dozvíte v první live diskusi z Pod čepice!