Kino Kasárna Kalín

Michael Kocáb – rocker versus politik

od 19.00

Michael Kocáb — rock­er ver­sus politik
Olga Som­merová — Česko / Sloven­sko — 2022 — 102 min — CZ
—vstu­penky: brzy

Živ­ot­ní etapy Michaela Kocá­ba pos­tupu­jí od klíčových momen­tů dět­ství, mládí, dospělosti až ke zralé­mu věku, jehož per­spek­tivou na sebe a svůj dosavad­ní živ­ot nahlíží. Hlavního hrdinu režisér­ka Som­merová nachází v jakém­si stavu živ­ot­ní har­monie, a to ve vztahu k min­u­losti, pří­tom­nos­ti a prokla­ma­tivně i k budouc­nos­ti, což poz­i­tivně potvrzu­jí člen­ové jeho rodiny v intim­ním rodin­ném prostředí. Závažnější vrstvu doku­men­tu před­stavu­je rozkrývání zdán­livě nesmiřitel­ných osob­ních poloh rock­ového hudeb­ní­ka a umělce, který stále inten­zivně tvoří a žije, a poli­ti­ka, který nekom­pro­mis­ně prosazu­je svo­bo­du, lid­ská prá­va a demokracii, ale který se tak para­doxně stává součástí estab­lish­men­tu, pro­ti které­mu se musí vymezo­vat každý poc­tivý rock­er“… Režisér­ka Olga Som­merová tato téma­ta vyvolává a ponechává na divácích, aby si utvořili svůj názor. Výsled­kem je portrét umělce a poli­ti­ka, který mís­to očeká­vatel­né nekom­pro­mis­ní zuřivosti“ starého rock­era nabízí živ­ot­ní opti­mis­mus doprovázený sym­pat­ick­ou poko­rou k úspěchům a sebeiron­ické reflexi vlast­ního chy­bování a omylů. Rock­er­ství se nepochyb­ně pro­je­vu­je v tom, že se nejed­ná o bilanční hod­no­cení vlast­ního živ­ota, ale upřím­nou a poc­tivou snahu pop­sat prin­cip vzdoru pro­ti total­itě a lásky a víry ke svo­bodě, umělecké a pol­i­tické. (Cin­e­mArt)