Koncerty Kasárna Kalín

Neuvěřitelné, ale pravdivé

od 19.00

Neu­věřitel­né, ale pravdivé
Quentin Dupieux — Fran­cie — 2022 — 74 min — CZ TIT.
—vstu­penky: brzy

Alain a Marie jsou na prohlíd­ce domu na klid­ném před­městí. Real­it­ní mak­léř je varu­je, že to, co se skrývá ve sklepě, jim obrátí živ­ot naru­by. Manželé se ohromeni a nadšeni tím, co objeví, rozhod­nou nemovi­tost koupit. Když k nim na večeři při­jde Alainův drzý šéf a jeho přítelkyně, pokušení podělit se o neu­věřitel­nou (ale prav­di­vou!) infor­ma­ci je sil­né. Marie je však odhodlá­na udržet ji v tajnos­ti. Začne být sklepem pos­edlá a nemůže si pomo­ci, aby se tam nevy­dala… Quentin Dupieux, jeden z nejex­cen­tričtějších fil­mových tvůr­ců, má zdán­livě nevyčer­patel­ný zdroj bizarních nápadů, na nichž s komick­ou genial­i­tou staví. Svým her­cům opět velko­ryse poskytl příleži­tost zahrát si neza­pomenutel­ně bizarní postavy. Pop­ulární fran­couzští her­ci Alain Cha­bat a Léa Druckerová svý­mi mladistvý­mi výkony přis­pí­va­jí k satir­ick­é­mu diskurzu o lid­ské pos­ed­losti a propůjču­jí odpoví­da­jící rysy dvo­ji­ci čelící neob­vyk­lé výzvě. Anaïs Demoustierová ztvárni­la promiskuit­ní mladou ženu s tou správ­nou dávk­ou inteligent­ní lehkosti. A co jiného říci o neok­oukaném výkonu Benoî­ta Mag­imela, než že je to jed­noz­načně herec na vrcholu kar­iéry, který je schopen vše­ho. (Film Europe)