kino_belle

Kino— Belle

od 19:00

Mamoru Hoso­da — Japon­sko — 2021 — 122 min­ut — japosnky + české titulky

Mis­tr japon­ské ani­mace Mamoru Hoso­da již před lety deklaroval svou fasci­naci starou fran­couzsk­ou pohád­k­ou Krás­ka a zvíře” a ve svém sed­mém fil­mu ji také převedl na plát­no. Učinil tak ovšem zcela orig­inál­ním a ryze součas­ným způ­sobem. Otevírá před námi dva svě­ty, napros­to rozdíl­né a přesto bytost­ně propo­jené. Prvním je japon­ská ves­nice, v níž plachá a neo­brat­ná Suzu prožívá svůj neu­tucha­jící smutek ze smr­ti matky, která jí vza­la schop­nost zpí­vat a odcizila ji její­mu otci. Druhým je vir­tuál­ní svět U”, do nějž může vstoupit kdokoli, začít znovu a (tře­ba i) změnit svět. A právě tady se Suzu mění v Belle, znovu nachází svůj hlas a díky svým pís­ním plným toho nejupřím­nějšího citu se stává hvěz­dou U”. Kromě obdi­vo­vatelů tu ale potkává i Zvíře, zjizve­nou obludu, zápasící v bojových uměních, brutál­ní, nespoutanou – a samotářsk­ou. Společně se vydá­va­jí na ces­tu dobro­družství, nebezpečí a lásky, na ces­tu, která odhalí jejich skutečné já. (AČFK)

Kasárna Karlín mapa letní kino