Kalle

Kalle (křest desky) + Tomáš Niesner

od 19:00

Táborská slow­core kapela Kalle u nás pokřtí svou v pořadí třetí desku Under the Black Moss, která vyšla 30. listopadu 2022. Kalle zahra­jí v nové ses­tavě i s bubeníkem Jiřím Bendlem (Manon Meurt, Mara Jade) a očeká­vat můžeme i speciál­ní hosty.

There’s a sto­ry writ­ten under my skin“, šep­tá same­tově ostrým hlasem v posled­ní pís­ni nové desky Kalle Under the Black Moss Veroni­ka Zemanová, kter­ou jako obvyk­le na kytaru doprovází s min­i­mal­i­sticky přes­nou uhrančivostí David Zeman. Jsou to emblem­at­ická slo­va pro aktuál­ní desku, pro­tože při jejím poslechu máte skutečně poc­it, že se vám její tóny po celou dobu zarý­va­jí jako hadí uštknutí hluboko pod kůži. Namís­to otravy ale na jejím kon­ci přichází slast­ný poc­it katarze, která v desce neustále prob­lesku­je společně s ener­gick­ý­mi dávka­mi mrazivého napětí.

V pořadí třetí řadová des­ka této autorské, a dnes už i manžel­ské dvo­jice, je zře­jmě svou náladou tou nejtem­nější. Přesto ale v celé jejich disko­grafii svítí nej­jas­něji, jelikož právě ve tmě vidíme svět­lo nejin­ten­zivněji, což Kalle ve svých čím dál tím více hyp­notičtějších pís­ních provádí se suverén­ní jis­to­tou. Znovu se skrze jejich ambi­ent­ně čarovný sound dostáváme do mys­ter­iózního svě­ta čer­vených jez­er, tajem­ných lesních procházek, a až nečekaně dystopick­ých výjevů z kterých možná prýští úzkost součas­né doby. Nad tím vším se vznáší chlad­ná soustředěnost para­doxně nepostrá­da­jící sil­nou atmos­férick­ou vášeň. Pokud je totiž David voda tak Veroni­ka je oheň. Sym­bióza těch­to živlů je pak v tom­to hudeb­ním pro­l­nutí v našem kon­tex­tu něčím zcela unikát­ním. Hudeb­ní duo přit­om ale jen přirozeně pokraču­je v tom, co si před lety vytyči­lo. Už od svého debu­tu Live From The Room (2014) součas­nou scénu obo­hacu­je o svébyt­nou intim­i­tu a nepod­bízivý vnitřní svět z kterého prýští přirozená touha dělat si věci po svém.

Kalle navíc už dlouho nej­sou jenom kapela. Mno­hem více je to krevní pouto, pro které se hud­ba sta­la posvát­nou cer­e­monií, což ostat­ně stvrzu­jí na každém svém koncertě.

(autorem tex­tu je Libor Staňek II.)