Urban Jungle výstava

Eliáš Urban - Urban Jungle

Výs­ta­va Eliáše Urbana s názvem Urban Jun­gle je v kar­lín­ských kasárnách přís­tup­ná veře­jnos­ti až do konce měsíce. Jak už název napovídá, zobra­zo­vat bude měst­sk­ou džungli v jeho speci­fick­ém podání. Absol­vent AVU v obrazech poukazu­je na nená­pad­ný nepoměr zobra­zo­vaných před­mětů, v nichž spatřu­je atmos­férické napětí. Doplňo­vat v pros­toru ho bude Barbo­ra Vovsová, jež v rám­ci výs­tavy před­staví svo­je kres­by. Z těch násled­ně vychází její sochy.

www​.BRICK​GALLERY​.cz

Eliáš Urban — mal­ba / Barbo­ra Vovsová — kresba
 Dj Termoska
 Vernisáž výs­tavy 3. 3. 2023 od 18.30
 Výs­ta­va potrvá do 31. 3. 2023
 Kasárny Kar­lín — Kavár­na Bazén