kk_kino_moremiko

More Miko

19:00

Robin Kva­pil — Česko — 2022 — 75 min — česky, rómsky

Jaroslav Miko je kamioňák, poloviční Rom, spoluza­k­la­da­tel ini­cia­tivy Češi pomáha­jí a podle Jana Farského svě­domí náro­da“. Když Česká repub­li­ka odmít­la při­j­mout 40 sirotků z řeck­ých uprch­lick­ých táborů, rozhodl se jed­nat na vlast­ní pěst… Ve fil­mu More Miko mapu­je režisér Robin Kva­pil jeho sisy­fovské úsilí, s nímž se snaží pomáhat dět­ským uprch­líkům. Prostá lid­skost a bul­dočí neús­tup­nost jsou Mikovy zbraně při vyjed­návání s poli­tiky, kteří jeho cílům sto­jí v ces­tě. Obser­vační doku­ment je portrétem výjimečného člově­ka, který boju­je za ty, na které svět těch sil­nějších zapomíná. (Art­cam Films)