Neuewelt

Neue Welt + Marjari + Barbora Hora

19:00

V kasáren­ských garážích se v jeden večer před­staví tři objevy české alter­na­tivní scény. Jem­né, ale sil­né pís­ničkářství nebo poet­ický až barokní post punk na ose Praha-Budějovice-Brno.

Neue Welt jsou pražský hudeb­ní sou­bor fun­gu­jící v lehce var­i­u­jícím složení teprve od roku 2020. Kreativně mísí post-prog a mod­erní brit-rock v jedineč­nou směs poezie, zlo­by a nadšení z krásy. Rozsáh­lé klavírní sklad­by, zároveň na blast-beat­e­ch založené kytarové pasáže, vše s pod­mal­bou hous­lí, dvou vokálů a melod­ické basy. Album za rohem.

spo­ti­fy 

Českobudějovická pís­ničkář­ka Mar­jari ve své tvor­bě vychází z osobních zážitků, poc­i­tů a nálad. Její deb­u­tové album Hey Girl nabízí devět intimních písní, které i přes jed­not­ný autorský rukopis a pod­manivý hlasový pro­jev dominující celé desce přinášejí roz­man­i­tou pale­tu nálad a atmosfér. Na živo vys­tupu­je s kapelou ses­tavenou z členů Youth­ful Indis­cre­tion (YI), které jsme u nás mohli vidět hrát loni v září. Mar­jari také oslni­la poro­tu Startéru na Radiu Wave.

band­camp
spo­ti­fy

Barbo­ra Hora před­stavu­je neotřelou hyb­nou sílu na poli české singer/​songwriter scény. Její hud­bu tvoří dva rovno­cen­né ele­men­ty; min­i­mal­i­stické, ale do detailu promyšlené kytarové linky s aut­entick­ým vokál­ním pro­jevem. Ve své zhudeb­něné poezii se inter­pret­ka skrze citlivou fem­i­ni­stick­ou optiku zaobírá nečekaný­mi úskalí­mi kaž­do­den­ního živ­ota. Kromě svého sólového pro­jek­tu se věnu­je i tvor­bě ve zbrusu novém brněn­ském slowcore/​dream popovém usku­pení Whyohwhy.

band­camp
spo­ti­fy