kk_obecna_modra

Konference Prázdné domy na bojišti

od 16.00

Zveme Vás na již třetí kon­fer­en­ci spolku Prázd­né domy, ten­tokrát se zaměřením na prázd­né vojen­ské objekty. 

Kolik jich v ČR je? Jak těžké je najít pro ně nové uplat­nění? U kterých se to poved­lo a které budovy na svou druhou šan­ci ještě čeka­jí? O tom všem Vám budou vyprávět naši hosté. Můžete se těšit na zás­tupce stát­ní správy, starosty z obcí, na jejichž území se nachází his­torické vojen­ské objek­ty, odborníky přes pevnos­t­ní měs­ta a vojen­ské areá­ly, čle­ny spolků peču­jících o jed­notlivé objek­ty a mno­ho dalších.

To vše ve stylovém prostředí Kasáren Karlín!
 

Kdy: 23.3. 2023 od 16 hodin
Kde: Kasár­na Kar­lín — Bazén
Vstup­né: 150 Kč

Občer­stvení k dis­pozi­ci na místě.

Kasárna Karlín mapa Kavárna Bazén