kk_kino_pacifiction

Pacifiction

19.00

Albert Ser­ra — Fran­cie / Španěl­sko / Německo / Por­tu­gal­sko — 2022 — 165 min — FR, EN + české titulky

Spiso­vatel­ka se vrací do své země na ostro­vě ve Fran­couzské Polynésii poté, co ve Francii tri­um­fo­vala s románem. Je však dezori­en­to­vaná a prožívá tvůrčí krizi. Tváří v tvář neschop­nos­ti psát nová díla se rozhodne při­j­mout prá­ci simultán­ní překla­datelky pro velvys­lance. Začíná mezi nimi zvlášt­ní milost­ná při­tažlivost plná kon­trastů. Pos­tup­ně si uvě­do­mu­je cynis­mus mez­inárod­ní poli­tiky s latent­ní hrozbou nových jaderných testů ze strany fran­couzské vlády. Její milost­ný vztah s velvys­lancem bude tím­to kon­flik­tem ovlivněn a zájmy a roman­ti­ka se budou zmateně a poutavě mísit až do smut­ného konce. Albert Ser­ra, režisér avant­gard­ního snímku Lib­erté (Zvlášt­ní cena poroty v Cannes Un Cer­tain Regard, 2019), se od své vize umíra­jícího krále Slunce ve fil­mu Smrt Lud­ví­ka XIV. (Zvlášt­ní uve­dení v Cannes, 2016) až po novou exotick­ou zápletku zasazenou do prostředí jaderné hroz­by vzpírá všem kon­vencím kon­for­mi­ty. Ve fil­mu Paci­fic­tion, uve­deném v can­neské soutěži, v lahod­ném trop­ick­ém příběhu pro­hřátém tahit­ským sluncem si Benoît Mag­imel oblékl kostým velvys­lance po boku Sergi­ho Lópeze v roli zapšk­lého majitele nočního klubu. (Film Europe)