kk_kino_kaprkod

Kaprkód

21.00

Lucie Králová — Česko / Sloven­sko — 2022 — 91 min — česky

Doku­men­tární opera KaprKód obje­vu­je roz­poru­plný příběh pro­gre­sivního skla­datele, exper­i­men­tá­to­ra a promi­nent­ního komu­nisty Jana Kapra (1914 – 1988), který byl téměř vymazán z ofi­ciál­ní paměti. V 50. letech se nato­lik proslav­il pro­pa­gan­di­stick­ou hud­bou, že byl oceněn jed­ním z nejvyšších vyz­na­menání tehde­jšího východ­ního bloku, Stal­i­novou cenou. Tu však v srp­nu 1968 v reak­ci na rusk­ou invazi vrátil. Násle­doval doživ­ot­ní zákaz uvádění jeho děl. Kapr v té době průběžně natáčel svůj živ­ot i svérázné hrané scénky na 8mm filmy. Tyto dosud nikdy nezveře­jněné mater­iá­ly oží­va­jí v hravé rekon­struk­ci živ­ota po smr­ti, v níž se pro­tíná paměť fil­mu, doby i Kaprovy hud­by s příběhem nabý­va­jícím myto­log­ick­ých rozměrů. (A.Shaffer)