Modrý kaftan

Modrý kaftan

19.00

Maryam Touzani — Fran­cie / Maroko / Bel­gie / Dán­sko — 2022 — 118 min — české titulky

Mina a její manžel Hal­im provozu­jí v Maroku obchod s tradiční­mi oděvy – kaf­tany. Mina se stará o prodej, zatím­co Hal­im kaf­tany s lásk­ou k tradiční ruční výrobě šije. Manžel­ství je šťast­né navz­do­ry Min­ině cha­trné­mu zdraví a Hal­imově jiné sex­uál­ní ori­entaci, kter­ou Mina tiše toleru­je. Trh ale tradiční­mu řemes­lu nepře­je, zákazní­ci na objed­návky spěcha­jí, a tak jsou Mina a Hal­im nuceni při­j­mout pomoc­ní­ka. V okamžiku, kdy k nim nas­toupí mladý, pohled­ný a učen­livý Youssef, se změní křehká rovnováha jejich vztahu, milost­ný tro­júhel­ník se ale začne vyví­jet jinak, než by se na první pohled zdá­lo… Režisér­ka Maryam Touzani vypráví svůj příběh se ste­j­nou pečlivostí, neuspěchanos­tí a lásk­ou, s jak­ou Hal­im šije svo­je kaf­tany. Její druhý film po úspěšném debu­tu Adam (uve­deném v Cannes v sek­ci Un Cer­tain Regard 2019) přináší empat­ický pohled na v Maroku tabuizo­vané téma homo­sex­u­al­i­ty, ale i svébyt­nou obha­jobu insti­tuce manžel­ství. (Art­cam Films)