kk_obecna_modra

Aukce pro Elišku

19.00

Aukce pro Elišku si klade za cíl vybrat finanční prostřed­ky na léčbu revma­toid­ní artri­tidy, která Elišce už rok a půl kom­p­liku­je živ­ot. My, kamarád­ky Elišky, si ji pamatu­jeme jako extro­vert­ní, sportovně založe­nou a živel­nou bytost. Pro­to se na auk­ci bude dražit kousek Elišky divokosti, tedy plas­tiky jejích ňader. 

Před­mě­ty jsou z díl­ny uměl­ců a výt­varníků: David Vys­tavěl, Fan­ta­giA­rt a Adéla Machová

Dále v rám­ci pro­gra­mu vys­toupí: Peter Ari­s­toneMar­tin Homo­la a Michal Aron

Odkaz na trans­par­ent­ní účet Eliš­ka, ze kterého si platí léčbu

Před rokem a půl jsem si prvně vyslech­la nepříznivou diag­nózu: revma­toid­ní artri­ti­da. Mezi příz­naky patří mimo jiné ran­ní ztuhlost, bolest kloubů a omezená hyb­nost. Pro­jevy byly zprvu mírné, ale na nemoc má velký vliv psy­chi­ka, a tak se v návaznos­ti na obtížné živ­ot­ní situ­ace pro­jevilo zhoršení stavu a obdržela jsem zpřes­nění prognózy vývo­je onemoc­nění na tu nejméně příznivou vari­antu. V té chvíli jsem zjis­ti­la, že kromě příz­naků zhoršu­jící se nemo­ci budu muset přek­va­pivě bojo­vat i se sys­témem zdravot­ní péče. Výsled­kem je, že fyzioter­apie, díky kterým se mi zatím daří udržo­vat si hyb­nost a soběs­tačnost, si prak­ticky celé hradím sama. Jsem teprve na začátku boje, ale věřím, že co jed­nou vybo­ju­ju pro sebe, může později pomoct i ostat­ním, kteří byli nedo­bro­vol­ně vrženi do ste­jného bojiště jako já. Budu moc ráda, když se ke mně v tomh­le boji přidáte,“ říká Eliška.