Slušný občan

slušný občan

21.00

Idan Haguel — Izrael — 2022 — 82 min — české titulky

Společný živ­ot Bena a Raze vypadá jako z kat­a­logu. Har­mon­ický vztah s plány na založení rodiny, krás­ný byt v rozví­je­jící se čtvr­ti Tel Avivu, každé ráno smooth­ie ke sní­dani. Jenže reali­ta kolem nich vůbec není tak růžová, jak se z balkónu může zdát. Ben jed­no­ho dne zavolá policii na muže, který se na uli­ci opírá o strom, jenž hrdi­na vlast­noručně zasadil. Namís­to napomenutí je ale Ben svěd­kem neopod­stat­něné a rasově motivo­vané police­jní bru­tal­i­ty. Inci­dent v něm vzbudí sil­ný poc­it viny. Může se s ním vyrov­nat, aniž by uznal svo­ji priv­i­le­go­v­anou pozi­ci zajištěného gay bělocha? Kom­plexní dra­ma pohy­bu­jící se na hraně černé kome­die, melo­dra­matu a sociál­ně kri­t­ick­ého apelu otevírá nepří­jem­né, ale závažné otázky společen­ské odpověd­nos­ti, gen­tri­fikace veře­jného pros­toru a udržitel­nos­ti lib­er­al­is­mu. (Queer Kino) 

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže