Všechno dopadne dobře

Všechno dobře dopadne

19.00

Miroslav Janek — Česko — 2022 — 79 min — česky

Včelí králov­na neboli mat­ka, trub­ci a děl­nice. Pra­cov­i­tost, pospoli­tost a nez­išt­nost ve jménu funkčního společen­ství, v němž nezbývá pros­tor pro ego­cen­tris­mus. Poet­ická esej líčí fascin­u­jící svět včelích úlů, jejichž uspořádání dává za přík­lad lid­ské soci­etě. Díky pozorování hmyzu a rozhovorům se vče­laři i odkazům z kni­hy Radomi­la Hradi­la Vče­ly a jejich svět“ se dozvídáme, že včela, jakož­to objek­tivně nejdůležitější stvoření na Zemi, se sta­la ohroženým druhem přičiněním lid­st­va, jehož cham­tivost a sobeck­ost může dospět k jeho záhubě. Je však zře­jmé, že pro Zemi vše dobře dopadne, ať už s lid­stvem, či bez něj… (MFDF Ji.hlava)

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže