kk_obecna_modra

U trenek a trianglu

19.00

Jak­ou prav­du jsme tehdy chtěli odkrý­vat? Úplně kaž­dou. Kdo zabil Kennedy­ho, co se sta­lo s Ďat­lovovou výpravou, kam se poděla Jan­tarová kom­na­ta, jestli jsou ufoni, yet­ti… Měli jsme velký plány.“

Karel s Otakarem jsou nejlepší kamará­di, ale nema­jí se moc rádi. Pan pro­fe­sor pro ně archivech vyhrabává články, aby měl na pivo. A nad vše­mi bdí Jeník, který kon­trolu­je, aby si kole­gové nedali do držky. Ztrosko­talí záhadol­o­gové se schází ve svém doupěti, aby jako obvyk­le pátrali po tajem­stvích svě­ta a nebýt nez­vaného hos­ta z min­u­losti, málem si ani nevšim­nou, že dnes večer končí jed­na his­torická éra a začíná nová. Co se ale stane, až dojde na rozkrývání skutečných tajem­ství? Hra o drsném i jem­ném chlap­ství. O čekání na vlak z Frank­fur­tu, o min­u­losti, nedávné budouc­nos­ti, o ufonech na jižní Moravě, lásce, o tom, jaké to je, být jed­iný, kdo nese­jde z cesty.

Scénář a režie: Oskar Bábek
Scé­na a kostýmy: Domini­ka Lippertová
Pro­dukce: Jan Búrik
Hra­jí: Jeník Tyl, Jan Večeřa, Václav Val­tr, Richard Juan Rozkovec, Jan Búrik a Michael Šourek
Ve hře se mlu­ví, někdy i sprostě. Pří­jem­ne­jch 75 minut.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže