Vyšetřovatel

Vyšetřovatel

19.00

POZOR! Po pro­jek­ci deba­ta s režisérem filmu! 

Vik­tor Por­tel — Česko / Chor­vatsko — 2022 — 73 min — česky

Český vyšetřo­va­tel Vladimír Dzuro v roce 1997 dopadl prvního válečného zločince kon­flik­tu v bývalé Jugoslávii, postavil ho před Mez­inárod­ní trest­ní tri­bunál a po nejistém přešlapování svě­tového společen­ství tak uvedl celé soukolí spravedl­nos­ti“ do pohy­bu. Vyšetřováním válečných zločinů strávil deset let svého živ­ota, během kterých sys­tem­at­icky odhalo­val nejtem­nější momen­ty války. Takové příběhy uvíz­nou hluboko v paměti a teď se za nimi Vladimír Dzuro po dvaceti pěti letech vrací. Při­jíždí na nejdůležitější mís­ta svého vyšetřování v Chor­vatsku, Srb­sku a Bosně a Herce­gov­ině. Spolu s ním nasloucháme frag­men­tům dávných příběhů a potkáváme klíčové oso­by a svěd­ky z jeho pří­padů. On odjel a oni zůstali. A v jejich hlasech nezní jen bolest­ná vzpomín­ka na trau­ma­ta války, ale i rozčarování. Všich­ni jako by čekali od mez­inárod­ního zásahu víc. Jak se dá žít s dávný­mi démo­ny? Měla a má spravedl­nost vne­sená zvnějšku výz­nam a smysl?

Film byl vyroben v pro­duk­ci společnos­ti Frame Films, v kopro­duk­ci s Česk­ou tele­vizí, společnos­t­mi Restart, Hrvats­ka Radiotele­viz­i­ja, Al Jazeera Balka­ns a Post Bellum.


Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže