kk_obecna_modra

Ucpanej systém

19.00

Přímý přenos derniéry v jed­iný večer. Adap­tace povídek Irv­ina Welshe v insce­naci Dejvick­ého divad­la se loučí přímým přenosem derniéry do kin pří­mo z divadla.

Insce­nace Ucpanej sys­tém vznikla na zák­ladě povíd­kové kni­hy a fil­mového scénáře známého skot­ského spiso­vatele Irv­ina Welshe Acid House. Smut­ný­mi hrdiny jsou mladí lidé, kteří se nedokážou vyman­it z podi­vné bezvý­chod­nos­ti své ztra­cené exis­tence. Welshovy romány a povíd­ky jsou syrově upřím­né, plné drog, drsného jazy­ka a fot­balu, zkouma­jí tem­ná zák­outí svě­ta i duše. Pod černě-humorným povrchem anek­dot se ale skrývá pod­stat­ná a půso­bivá gen­er­ační výpověď.

Ucpanej sys­tém získal cenu Alfré­da Rado­ka za nejlepší insce­naci roku 2012. Ivan Tro­jan získal cenu Alfré­da Rado­ka 2012 v kat­e­gorii mužský herecký výkon za roli Boha a součas­ně byl za tuto roli nomi­nován na Cenu Thálie.

Přenos je přís­tup­ný od 15 let.