kk_obecna_modra

České vize 2023 – Pražské kolo

10.00

České vize navazu­jí na tradi­ci celostát­ních přehlídek Český videosa­lon a Zlaté slunce, kter­ou přit­om dále rozví­je­jí. Celostát­ní přehlíd­ka fil­mové tvor­by České vize zastřešu­je a rozvíjí dění v oborech fil­mové výchovy, stu­dentského, nezávis­lého a amatérského fil­mu. Usilu­je o pod­poru nepro­fe­sionál­ního fil­mu ve všech jeho oblastech. Při­jďte shléd­nout zají­mavé krátké amatérské hrané filmy, doku­men­ty, videok­lipy či stu­dentské filmy. Promí­tat budeme od 10 hodin až do večera. Věříme, že neje­den z filmů vás osloví a zau­jme. Jed­notlivé bloky budou prokládány diskuse­mi s odbornou poro­tou. Vstup­né je zdarma.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže