Konec starých časů

Konec starých časů

19.00

Jiří Men­zel — Českosloven­sko — 1989 — 98 min — česky

Film Jiřího Men­zela podle ste­jno­j­men­ného románu Vladisla­va Vančury je úsměvným vyprávěním, které nás pře­nese do doby prvních let samostat­né repub­liky. Nový­mi majiteli šlechtick­ých sídel se tehdy stá­vali zbo­hatlí­ci, kteří sice měli peníze, neměli však noble­su starých zámeck­ých pánů. Jed­no­ho dne se u poválečného regen­ta Stok­lasy na zámku Kra­tochvíle objeví dom­nělý ruský kníže Alex­ej Megal­ro­gov. Galant­ním chováním okou­zlí celou společnost a do přízem­ní real­i­ty při­nese roman­tiku starých časů, která však má své dny už sečtené… Humorný a melan­cholický žán­rový obrázek je – podob­ně jako svého času Roz­marné léto – hereck­ým kon­certem hlavních před­stavitelů – Jose­fa Abrhá­ma, Mar­iá­na Labudy, Rudol­fa Hrušín­ského a Jaromíra Han­zlí­ka, umoc­něný Men­zelovým reži­jním mis­tro­vstvím a poet­ick­ou kamer­ou Jaromíra Šofra. (Česká televize)

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže