Zatmění

Zatmění

21.00

Petr Kubík — Česko — 2023 — 85 min — česky

Pozd­ní odpoledne sychravého dne je předzvěstí neú­plného zat­mění měsíce a s tím spo­jených pok­leslých úmys­lů. Netradiční postavení Slunce a Luny dává vzni­knout neob­vyk­lé­mu jevu, krvavé­mu měsí­ci. Krvavý měsíc. Krev. Zat­mění. Parafráze zatem­něné mys­li a eskalace tak banál­ní situ­ace, jak­ou dopravní neho­da může být. Je to již dlouhý měsíc, co okre­sem otřás­lo zmizení ženy. Beze stop. Osiřelý manžel ztrácí bez své milo­vané chuť do živ­ota, den za dnem se s alko­holem slévá v jeden. V ten samý čas jako opouští míst­ní nálevnu a pod­napilý nasedá do svého vozid­la, se na druhé straně satelit­ního městeč­ka Jonášov vstupu­je do prázd­né ulice mladík oblečen jako oby­va­tel vilové čtvr­ti, do které právě vstoupil. Blíží se ke starší­mu, na uli­ci zaparko­vané­mu, mer­cedesu, vytahu­je planže­tu, otevírá auto, star­tu­je a odjíždí. Měs­to Jonášov pro­tíná okres­ní sil­nice, ale ani jeden z těch­to dvou mužů se nehodlá pouštět do rizika jízdy v provozu. Oba míří k zapadlé asfal­tové ces­tě, která vede skrze les mimo okres. Na této ces­tě, kter­ou ročně pro­jede né víc aut, než je zna­mení zvěrokruhu, se setká­va­jí vozid­la opilce a zlodě­je. Oba v závě­su nervózně pro­jíždí sil­nicí, když jim prů­jezd zahradí z lesa vyjíždějící SUV, na což ani jed­no vozid­lo nedokáže reago­v­at. Ozve se rána. Rána. Krev. Zat­mění. Tro­jice v sobě zak­líněných vozidel zcela zabloko­vala nevyuží­vanou komu­nikaci. Z aut se poma­lu souka­jí tři muži, trochu zmatení, trochu zděšení. Ze zjevných příčin niko­ho ani nena­padne k nehodě volat policii. (Bohemia MP)

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže