Falcon Lake

Falcon Lake

19.00

Char­lotte Le Bön — Kana­da — 2022 — 100 min — české titulky

Sty­dlivý třinác­tiletý Bastien při­jíždí s rodiči na let­ní dov­ole­nou k jezeru Fal­con Lake. V kra­jině, která je občas idylická a občas přízračná, potkává o tři roky starší dívku Chloé. Vzniká mezi nimi nerovno­cen­ný vztah, který nejas­ně bal­an­cu­je mezi roman­tik­ou a manip­u­lací. Na bře­hu jez­era, které je opře­de­no duchařský­mi leg­en­da­mi, prožívá Bastien prázd­niny, které nená­pad­ně změní všech­no, co znal. Kluk přestává být klukem, hra přestává být hrou. Dět­ství se mění v jeden z mno­ha přízraků. Debut známé que­becké herečky Char­lotte Le Bön je stylovou delikate­sou, která v sobě obrat­ně spo­ju­je romantick­ou komedii o dospívání a mys­ter­iózní dra­ma o místě, na kterém se z lidí stá­va­jí duchové. (Art­cam Films)