kk_obecna_modra

Za Prahu udržitelnou a sousedskou 3

17.30

Třetí ročník fes­ti­valu Za Prahu udržitel­nou a soused­sk­ou navazu­je na výzvu, kter­ou v roce 2020 podep­sa­lo něko­lik desítek pražských občan­ských ini­cia­tiv, a která požadu­je dos­tup­nější a udržitel­nější živ­ot v Praze. I letos se bude věno­vat tématům jako je drahé bydlení, dopady změny kli­matu na metropoli, role aktivních občan­ských ini­cia­tiv i devel­op­erů, a zvlášť se ten­tokrát zaměří na dos­tup­nou dopravu. 

Tři dny před­nášek, work­shopů, tem­at­ick­ých vycházek, promítání, i síťování a diskusí doplní také nefor­mál­ní kul­turní pro­gram. Orga­nizu­jí Arni­ka, Paměť měs­ta, AutoMat, Roleta39 a další.