Návštěvníci

Návštěvníci

19.00

Veroni­ka Lišková — Česko — 2022 — 83 min — česky

Mladá antropolož­ka Zden­ka se se svým manželem a tře­mi syny přestěhu­je na Špicberky v Norsku, aby pozorovala, jak se mění živ­ot v polárních oblastech. Získala prestižní dvouletý grant na rozsáh­lý vědecký výzkum o dopadu glob­al­izace na oby­va­tel­st­vo v nej­sev­ernějším městě svě­ta, Longyear­byenu. Poté, co se Zden­ka zamilu­je do svého nového domo­va, zjistí, že v Ark­tidě mizí daleko víc než jen ledovce a per­mafrost. Prostřed­nictvím rozhovorů s oby­vateli si začíná uvě­do­mo­vat, jak het­ero­gen­ní malá míst­ní komu­ni­ta vlast­ně je, a pos­tup­ně odhalu­je napětí, které se skrývá pod povrchem. Zden­ka se zároveň snaží při­jít na to, do jaké míry se může zapo­jit do míst­ní komu­ni­ty, kter­ou původ­ně zamýšlela jen pozorovat. (Ciné­mo­tif Films)