kk_obecna_modra

Josefína a Mína (křest knih)

17.00

Křest nových knih Kateřiny Pan­tovič

Po obřím úspěchu knih Justýn­ka a asis­tenční jed­norožec“ a Kdo se postará o Annu“ vydává ve spoluprá­ci s nakla­da­tel­stvím Mot­to a Došel karamel autor­ka Kateři­na Pan­tovič dvě nové kni­hy. A aby to snad neby­lo ani jed­no­mu před­chozí­mu žán­ru líto, nap­sala Kateři­na jak novou pohád­ku Mína a náhod­ní kolemj­doucí (Došel karamel), tak v řadě druhou beletrii Jose­fíně všich­ni lžou (Mot­to).

Kni­hy za pod­pory kmotrů, kamarádů, čtenářů, nov­inářů a influ­encerů pokřtí nakla­da­tel­ství 16. květ­na v pros­torách Kasár­na Kar­lín. Celou akcí, která star­tu­je v 17.00, provede mod­erá­tor­ka České tele­vize Jana Peroutková.

Pohád­kovou Mínu pokřtí sloven­ská hereč­ka Kristí­na Tor­mová, která propůjči­la svůj hlas sloven­ské verzi audiokni­hy Justín­ka a asis­tenčný jed­norožec. Jose­fíně pak to nejlepší popře­je hos­tu­jící zpě­vač­ka Emma Smetana.

Kromě před­stavení obou novinek a zážitků (nebo spíš poc­itů či vtip­ných postře­hů) autorky při jejich psaní, bude na hosty čekat veselí, které se bude dát krá­jet, gas­tron­abíd­ka z Kasáren nebo cukrová vata. Kni­hy si čtenáři na křtu můžou koupit a nechat podep­sat. Akce je přís­tup­ná pro veře­jnost od 17 hodin, a to od 0+.