kk_obecna_modra

HLAS jako nástroj SPOLEČENSKÉ ZMĚNY

10.00

reg­istru­jte se na akci

Hlas a zpěv lidi spo­ju­je. Vedle čistě estet­ick­ého, hudeb­ního rozměru je tu ještě jeho poten­ciál pomáhat lidem dorozumět se tam, kde slo­va nes­tačí, potkat se navz­do­ry odlišnos­tem, nacházet společný pros­tor porozumění. Zpěv a hud­ba jsou moc­ným nástro­jem propo­jování komunit.

Může oprav­du hlas měnit životy? 

Hosty letošní kon­fer­ence jsou lidé, kteří zas­tupu­jí pozoruhod­né pro­jek­ty, skrze které přináše­jí skuteč­nou společen­sk­ou změnu. Sbor pro lidi bez domo­va. Label vydá­va­jící hudeb­níky, kteří trpí duševní nemocí. Pro­jekt, kdy od rodin odloučení otcové, pra­cov­ní migranti, zpí­va­jí přes obra­zovku ukolébavky svým vzdáleným dětem. Sbor inte­gru­jící migranty do majorit­ní společnos­ti. To jsou jen něk­teré z pro­jek­tů, a s jejich pro­tag­o­nisty se budete moci setkat naživo. 

– sborm­istryně brit­ského sboru Amies Free­dom Choir, tvořeného žena­mi, které se staly obětí obchodu s bílým masem

– pro­du­cent labelu Key Changes, vydá­va­jící hud­bu muzikan­tů, kteří onemoc­něli psy­chick­ou nemocí

– člen pražského gay sboru Doodles

– pro­tag­o­nist­ka mez­inárod­ního pro­jek­tu Sing me in, inte­gru­jícího migranty prostřed­nictvím zpěvu

– vedoucí fran­couzského sboru pro lidi bez domo­va Koke­liko, uvidíte o nich i doku­men­tární film

ORGA­NI­ZA­ČNÍ INFORMACE:

VSTUP­NÉ si volíte sami bez ohle­du na to, jak dlouho na kon­fer­en­ci budete, necháme to na vás a na vašem rozhod­nutí kolik chcete přispět 
80,- / 150,-/ 250,- / 350,- / 800,-

PLAT­BA přes QR kód a nebo převo­dem na účet, infor­ma­ce v přihlášce

REG­IS­TRACE: nut­ná na linku