kk_obecna_modra

Heroine Live: Je AI příliš lidská?

19.00

Hero­ine Live: Je AI příliš lidská?

Deba­ta o lim­itech umělé inteligence + pro­jekce fil­mu Hud­ba z nul a jedniček

Při­nese AI větší rovnost a spravedlivější společnost? Jak promění naše živ­o­ty a jaké budou mít tyto změny dopady na ženy, muže, děti nebo oso­by s různým znevýhod­něním? Proč říkáme, že umělá inteligence je až příliš lid­ská? V debatě, kter­ou pořádá časopis Hero­ine, probereme budouc­nost AI ze společen­ského a gen­derového hlediska s těmi, kteří se umělou inteligencí teo­ret­icky i prak­ticky zabý­va­jí – s Dar­i­ou Hvížďalovou, Annou Vošalíkovou a Jose­fem Šlerkou.

Teď si s umělou inteligencí hra­jeme, ale možná se brzy bude hrát i o naše prá­va a rovné příleži­tosti. Zejmé­na ženy by si ten­tokrát nemě­ly nechat ujet vlak.

Plus Ozvěny AFO: Pro­jekce doku­men­tárního fil­mu Hud­ba z nul a jed­niček (The Com­put­er Accent) o využití AI v hudeb­ní tvor­bě. Film přinášíme ve spoluprá­ci s fes­ti­valem AFO Acad­e­mia Film Olomouc.

Event ve spoluprá­ci s mag­a­zínem Heroine