Waterbased

Waterbased + zaffer 9

19.00

Kon­cer­ty v garážích: Water­based + Zaf­fer 9 (dvo­jkřest)

V Kasárnách Kar­lín proběhne na kon­ci květ­na dvo­jkřest pro­jek­tů Water­based a Zaf­fer 9. Elektro/​darkpopoví Water­based ze Sloven­s­ka pokřtí svůj debut Silent Regions a zbrusu nové hyperpop/​glitchcore duo Zaf­fer 9 zas pokřtí své deb­u­tové EP MILK.

Sloven­ský pro­jekt Water­based defin­i­tivně uza­vírá kapi­tolu pís­ničkářky s kytarou a po dvou letech inten­zivní práce před­stavu­je svůj nový elec­tro/­dark-popový zvuk na svém deb­u­tovém albu Silent Regions. Toto duo tvoří zpě­vač­ka Julls Mihaliy­ová a kytarista a výt­varník Ľuboslav Kra­jňák. Dynam­ické album posluchačům přináší pestrou škálu emocí, jem­ný zpěv a osob­ní tex­ty. Na albu se pro­du­centsky podep­sali výz­nam­ní zás­tup­ci elek­tron­ické scény, Jonatan Pastirčák (Isama Zing) a Ondřej Miku­la (Aid Kid).

Album, které provází i sil­ná vizuál­ní iden­ti­ta, vyš­lo 28. břez­na dig­itál­ně na všech plat­for­mách. Jako 12” vinyl v lim­i­to­vané mod­ro-černé splat­ter edi­ci a v stan­dard­ní mod­ré vyšel pod sloven­ským vyda­va­tel­stvím Deadred records.

nové album Silent Regions
 

Za jménem Zaf­fer 9 se skrývá masko­vané duo vyz­naču­jící se přede­vším pronikavým zpěvem a křikem v doprovo­du post-clubové elek­tron­iky. Z9 kom­bin­u­jí prvky witch housu se žán­ry jako je glitch­core, tech­no či hyper­pop, čímž vytváří až bizarní střet­nutí hravosti a tem­no­ty. Ten­to organ­ický vývoj si můžete poslech­nout na jejich deb­u­tovém EP MILK. To vyš­lo 9.3.2023 na sloven­ském exper­i­men­tál­ním labelu Weltschmerzen a obsahu­je celkem 5 tracků, ve kterých se vzdechy a hravé glitche za doprovo­du surových synťáků přeměňu­jí v nesourodé melodie.

sin­gle Incised
full EP MILK