Obecná škola

Obecná škola

21.30

LET­NÍ KINO NA NÁD­VOŘÍ KASÁREN

Jan Svěrák — Českosloven­sko — 1991 — 97 min — česky — anglické tit­ulky (ENG­LISH FRIENDLY)

Veselá, zvuková, barevná, česká a hezká kome­die režiséra Jana Svěrá­ka… Laskavá kome­die Obec­ná ško­la je celovečerním debutem režiséra Jana Svěrá­ka, který na sebe upo­zornil už absol­ventským filmem z FAMU, styl­i­zo­vaným doku­mentem Ropá­ci, za kterého získal stu­dentského Oscara. Scénář k Obec­né škole nap­sal režisérův otec Zdeněk Svěrák jako auto­bi­ografick­ou vzpomínku na dět­ství, prod­ch­nutou úsměvnos­tí, moudrostí a pochopením pro lid­ské sla­bosti. Vytvořil také jed­nu z hlavních rolí, postavu podle svého vlast­ního tatín­ka. Děj se odehrává v jed­né chlapecké škol­ní třídě na pražském před­městí v prvním roce osvobozené vlasti. Tato tří­da přivede učitelku Max­ovou k ner­vové­mu zhroucení a mís­to ní nas­toupí přís­ný a záhad­ný uči­tel Igor Hníz­do, úda­jný hrdi­na vojen­ských akcí. Je to ovšem dost možná jen hochš­ta­pler, jehož účast v bitvách druhé svě­tové války je sporná. Nes­porné je však jeho vítězství v boji s pátou tří­dou. Chlap­ci ho obdi­vu­jí a věří v jeho nev­inu i při choulostivém obv­inění… Klíčová posta­va příběhu, uči­tel Igor Hníz­do, byla slavným come­back­em Jana Třísky po třinác­tiletém exilu. V dalších rolích se setkáte s Libuší Šafránkovou, Rudolfem Hrušín­ským, Ondře­jem Vetchým, Danielou Kolářovou a Evou Hol­ubovou. Ve fil­mu uvidíme i něko­lik českých režisérů – Irenu Pavláskovou, Jiřího Men­zela a Kar­la Kachyňu. K vyznění fil­mu přis­pěla i zna­menitá kam­era F. A. Brabce. V roce 1992 byl snímek nomi­nován na cenu Amer­ické fil­mové akademie, známého Oscara. (Česká televize)

—Prodej vstu­penek na místě začíná jed­nu hod­inu před začátkem pro­jekce, tedy v 20:30
—Vstu­penky zak­oupené v před­prode­ji vám zajišťu­jí mís­to k sezení do 21:00, pro­to doporuču­jeme při­jít včas
—Neu­plat­něná vstu­pen­ka koupená přes GoOut propadá pět min­ut před zahá­jením projekce
—Pro­jekce star­tu­je vždy se set­měním. Předtím se můžete osvěžit na baru a pohodl­ně se usa­dit do lehátka
—V pří­padě nepříznivého počasí se promítání pře­sou­vá do vnitřních prostor