Mimo zákon

Mimo Zákon

21.30

LET­NÍ KINO NA NÁD­VOŘÍ KASÁREN

Jim Jar­musch — USA / Západ­ní Německo — 1986 — 107 min — české titulky

Ve vězeňské cele se díky nečekaným okol­nos­tem setká­va­jí neza­měst­naný dýdžej Zack, příleži­tost­ný pasák Jack a excen­tricky popletený ital­ský tur­ista Rober­to. Zack a Jack nema­jí žád­né iluze, noc za mříže­mi pro ně zůstává potvrzením toho, že živ­ot za moc nesto­jí. Nejvíce jim vadí jejich podi­vín­ský spolu­vězeň. Rober­to mlu­ví lámanou angličti­nou, a tak mu příliš nerozumějí. Ještě méně chápou jeho nekonečný opti­mis­mus, živený vírou v amer­ický sen. Jejich spolu­vězeň je dráždí do chvíle, kdy oba pochopí, že má plán, jak z věznice uni­knout… Režisér Jim Jar­musch vzdává oso­bitou poc­tu vězeňským filmům a žán­ru noir, pro­to poučeně, s obdi­vem, par­o­du­je kon­vence kla­sick­ých krim­inál­ních příběhů a jejich hrdinů. Hořko-směšný až absurd­ní příběh se odehrává v Louisianě, kde­si v okolí New Orlean­su. Jeho důleži­tou součástí je poma­lu jdoucí” čer­nobílá kam­era Rob­by­ho Mullera, ste­jně jako hud­ba Johna Lurieho a pís­ně Toma Wait­se. (Česká televize)

—Prodej vstu­penek na místě začíná jed­nu hod­inu před začátkem pro­jekce, tedy v 20:30
—Vstu­penky zak­oupené v před­prode­ji vám zajišťu­jí mís­to k sezení do 21:00, pro­to doporuču­jeme při­jít včas
—Neu­plat­něná vstu­pen­ka koupená přes GoOut propadá pět min­ut před zahá­jením projekce
—Pro­jekce star­tu­je vždy se set­měním. Předtím se můžete osvěžit na baru a pohodl­ně se usa­dit do lehátka
—V pří­padě nepříznivého počasí se promítání pře­sou­vá do vnitřních prostor