kk_obecna_modra

Cirkus Faust

18.00

Kočovná divadel­ní skupina Budeneb­udekůň složená ze stu­den­tů DAMU každé léto zapřahá maringotku za koňské spřežení a objíždí menší česká měs­ta a ves­nice. S insce­nací Cirkus Faust už navštívili Jižní Čechy a Moravu a teď konečně poprvé zahra­jí i v Praze! 

Příběh prin­cipála Faus­ta, který zaprodá svou duši ďáblu, aby se stal úspěšným uměl­cem, kom­bin­u­je různé divadel­ní formy s živou hud­bou a vším co ke kočovné­mu divad­lu patří. Před­stavení je určeno pro děti i dospělé a dobro­vol­né vstup­né se v souladu s tradicí samozře­jmě vybírá jed­ině do klobouku!

Časy před­stavení:
4.6. od 18:00
5.6. od 18:00
6.6. od 11:00 a 18:00