Medvěd na koksu

Medvěd na koksu

21.30

LET­NÍ KINO NA NÁD­VOŘÍ KASÁREN

Eliz­a­beth Banks — USA — 2023 — 95 min — české titulky

Ve známé pís­ničce se zpívá o tom, že med­vě­di nevědí, že tur­isti nemaj zbraně“. Med­vě­di ale bohužel také nevědí, že když naj­dou v lese kokain, který při neúspěšné předávce vypadl z letad­la pašerákům, neměli by ho žrát. Takový med­věd na kok­su totiž vůbec neví, co dělá. Ke smůle všech lid­ských hrdinů příběhu se dro­gy vysy­paly nad idylick­ou přírod­ní rez­er­vací, kde by jim za nor­mál­ních okol­nos­tí hrozi­ly max­imál­ně puchýře. I pro­to se jich tu seš­lo tolik – klasičtí výlet­ní­ci, děti za školou, mat­ka jed­no­ho z nich, obě­taví stráž­ci parku, gang­steři, kteří hleda­jí spadlý kokain, policista, hleda­jící pro změnu tyh­le gang­stery… Jak si mys­líte, že dopad­nou, když narazí na čtvrt­tunové chlu­paté mon­strum na tripu? Špat­ně a větši­nou na něko­lik kousků. Ačko­liv všich­ni sem původ­ně dorazili z rozdíl­ných důvodů, teď se upí­na­jí k jed­iné­mu cíli – dostat se pryč se zdravou kůží. A to neb­ude jen tak. Zatím­co skutečný pře­do­braz med­vědího antihrdiny se v roce 1985 předávko­val a pošel, ve fil­mové verzi je mno­hem odol­nější, vynaléza­vější a naštěstí také zábavnější. (Cin­e­mArt)

—Prodej vstu­penek na místě začíná jed­nu hod­inu před začátkem pro­jekce, tedy v 20:30
—Vstu­penky zak­oupené v před­prode­ji vám zajišťu­jí mís­to k sezení do 21:00, pro­to doporuču­jeme při­jít včas
—Neu­plat­něná vstu­pen­ka koupená přes GoOut propadá pět min­ut před zahá­jením projekce
—Pro­jekce star­tu­je vždy se set­měním. Předtím se můžete osvěžit na baru a pohodl­ně se usa­dit do lehátka
—V pří­padě nepříznivého počasí se promítání pře­sou­vá do vnitřních prostor