Knihex

Knihex 13

10.00

Kni­hex je místem setkání nakla­datelů a čtenářů v pří­jem­né přá­tel­ské atmos­féře. Kni­hex, to jsou kni­hy kval­it­ních menších nakla­da­tel­ství, které před­stavu­jí samot­ní nakla­datelé a nakla­datelky, kteří živě kon­verzu­jí se svý­mi čtenáři.