Voxpot

VOXPOT debata: Miliardoví developeři, podfinancované obce

19.00

Reportážní série s názvem Mil­iar­doví devel­opeři, pod­fi­nan­co­v­ané obce na přík­ladu tří obcí v aglom­eraci Prahy ilus­tru­je sys­té­mové prob­lémy týka­jící se výs­tav­by v satelitech. Lukra­tivní pozemky u Prahy do obcí láka­jí devel­op­er­ské společnos­ti, ale samo­sprá­va čas­to nemá dostatek peněz ani kom­pe­tencí podobu jejich pro­jek­tů ukočírovat. Výsled­kem bývá nekon­cepční výs­tav­ba a přetížené veře­jné služ­by, které dopada­jí i na pražsk­ou metropoli. Kdo rozho­du­je o tom, jak budou vypa­dat pražská předměstí?

Hosté debaty:
Jiří Deyl, architekt senior v Insti­tu­tu plánování a rozvo­je hl. m. Prahy
Milota Sidorová, urban­ist­ka a místopředsed­kyně sloven­ského Úřadu pro územ­ní plánování a výstavbu
Klára Votavová, autor­ka série Mil­iar­doví devel­opeři, pod­fi­nan­co­v­ané obce.

Před deba­tou proběhne úvod­ní slo­vo tří řečníků:
Klára Votavová, autor­ka série, která uvede prob­lematiku a shrne závěry reportáží
Jiří Snížek, náměstek hejt­manky Stře­dočeského kra­je pro oblast regionál­ního rozvo­je a územ­ního plánování
Petr Ondrášek, provozní ředi­tel konzul­tační a ana­lyt­ické společnos­ti CEEC Research, která se zaměřu­je na devel­op­er­ský a staveb­ní trh