kk_obecna_modra

Cesta uprchlíka se šťastným koncem

18.00

Jak je těžké sbalit si doslo­va pár švestek, nased­nout do auta nebo na vlak a utéct z mís­ta, které­mu říkáte domov? Né, nejedete na dov­ole­nou. Už se možná nikdy nevrátíte. Nevíte, jestli bude stát dům, ve kterém dosud žijete. Nevíte, co vás čeká, ale přesto dokážete začít nový živ­ot a skvěle se popa­su­jete s novým prostředím v cizí zemi. 

Orga­ni­zace pro pomoc uprch­líkům vás opět srdečně zve na akci ke Svě­tové­mu dni uprch­líků v Kasárnách Kar­lín. Při­jďte si poslech­nout debatu, jak poz­i­tivně ovlivňu­jí uprch­lí­ci sys­té­mové myšlení. V zážitkové hře si můžete sami vyzk­oušet, jaké to je, stát se uprch­líkem. Inspiru­jte se příběhy uprch­líků, kteří mají šťast­ný konec.

V rám­ci pro­gra­mu v Kasárnách Kar­lín se můžete těšit na před­nášku — debatu — kon­cert — zážitkovou hru — mini mul­ti mar­ket — výs­tavu fotografií — promítání videa
Pro­gram naleznete níže.

Vstup­né – DOBRO­VOL­NÉ (doporučeno 150 Kč)

Co vás čeká?
18:00 Před­náš­ka — jak je dlouhá a trnitá ces­ta inte­grace z pohle­du právní­ka neziskové organizace 
19:00 Deba­ta se zají­mavý­mi osob­nos­t­mi na téma Ces­ta uprch­lí­ka se šťast­ným koncem

V debatě vystoupí:
Klára Šimáčková — Lau­renčíková — zmoc­něnkyně vlády ČR pro lid­ská prá­va, národ­ní koordiná­tor­ka pro adaptaci a inte­graci uprch­líků z Ukrajiny
Olha Cherepiuk — vedoucí komu­nit­ního cen­tra Svit­lo (Skaut­ský institut)
Marie Peři­nová — pro­gramová ředitel­ka nadace OSF
Jaromír Mazák — ředi­tel výzku­mu agen­tu­ry STEM, ana­lytik, sociolog
Blan­ka Tol­larová — mod­erá­tor diskuze, vedoucí výzku­mu Kon­sor­ci­um nevlád­ních orga­ni­za­cí pracu­jících s migranty

Stylová hudeb­ní slož­ka neb­ude chy­bět ani ten­to rok:
20:00 Kon­cert Trio grande — nejen tři, ale pětičlen­ná kapela hra­jící world music vám ukáže abso­lut­ně skvělé skloubení hud­by různých žán­rů od rom­ských pís­ní přes latin­skoam­er­ické až po známé rock­ové hity, které vás roz­tančí. Band vys­tupu­je ve složení kytara, basa, cajon & tři voká­ly a hraní je hoood­ně baví 

Vedle nabitého pro­gra­mu se můžete těšit také na:
Zážitkovou hru s vir­tuál­ní real­i­tou, kde si vyzk­oušíte ces­tu uprch­lí­ka z Ukra­jiny se vším co obnáší
Mini mul­ti mar­ket — desig­nový mul­ti­kul­turní trh s výrobky uprch­líků inspirované napřík­lad Venezuelou nebo Ukrajinou
Čajový koutek — Klenot v srd­ci Jihový­chod­ní Asie: Xishuangbanna
Velko­for­má­tová výs­ta­va fotografií — jak se dokáza­li inte­grovat uprch­lí­ci z různých zemí
Promítání videa Rok po válce — jaký byl posled­ní rok uprch­líků z Ukra­jiny v Čechách

Na místě bude info stánek OPU s možnos­tí koupit si drob­ný merch a dozvědět se více o čin­nos­ti orga­ni­zace. Těšíme se na vás!