Slavnosti sněženek

Slavnosti sněženek

21.30

LET­NÍ KINO NA NÁD­VOŘÍ KASÁREN

Jiří Men­zel — Českosloven­sko — 1983 — 83 min — česky — anglické tit­ulky (Eng­lish friendly)

Neza­pomenutel­ný spor dvou mys­liveck­ých spolků nad zastře­leným kancem… Fil­mová adap­tace povíd­kové kni­hy Bohu­mi­la Hra­bala Slavnos­ti sněženek byla natoče­na v roce 1983. Jed­notlivé povíd­ky jsou vlast­ně portrét­ní­mi miniat­u­ra­mi sousedů, s nim­iž Bohu­mil Hra­bal žil uprostřed ojed­inělé cha­tové oblasti v Ker­sku nedaleko Prahy. Větši­na těch­to literárních postav má svůj reál­ný a živý pře­do­braz. S neopako­vatel­ným vypravěčským stylem spiso­vatele a skvělou pro­fe­sionál­ní tech­nikou režiséra se před oči­ma diváků rozvíjí nos­tal­gická, ale přede­vším hluboce lid­ská fres­ka žán­rových příběhů lidí a lidiček žijících v Polabí. Znovu tak oží­va­jí pan Franc, Leli, rod­i­na hostin­ského z Hájenky a neza­pomenutel­ný příběh sporu dvou mys­liveck­ých jed­not nad zastře­leným kancem. Ve fil­mu se snoubí poet­ično s real­i­stick­ým popisem, styl­i­zo­vaná nad­sáz­ka s humornou drob­nokres­bou, události veselé s událost­mi smut­ný­mi. Za zmínku sto­jí, že vedle známých her­ců – Rudol­fa Hrušín­ského, Jaromíra Han­zlí­ka, Jose­fa Som­ra, Petra Čep­ka a Jiřího Schmitzera, se tu v epi­zod­ních rolích obje­vu­jí kromě auto­ra samot­ného i dva výz­nam­ní čeští režiséři: Jiří Kre­jčík jako věčně hladový pan Karel a Fran­tišek Vláčil v roli starého mys­livce. (Česká televize)

—Prodej vstu­penek na místě začíná jed­nu hod­inu před začátkem pro­jekce, tedy v 20:30
—Vstu­penky zak­oupené v před­prode­ji vám zajišťu­jí mís­to k sezení do 21:00, pro­to doporuču­jeme při­jít včas
—Neu­plat­něná vstu­pen­ka koupená přes GoOut propadá pět min­ut před zahá­jením projekce
—Pro­jekce star­tu­je vždy se set­měním. Předtím se můžete osvěžit na baru a pohodl­ně se usa­dit do lehátka
—V pří­padě nepříznivého počasí se promítání pře­sou­vá do vnitřních prostor